top of page
Sohen Studio, Sohen Logo, Ng Ci En, Soh XIn Hui, Chua Min Sheng
Sohen Studio, Ng Ci En, Soh Xin Hui, Chua Min Sheng, 16 Shaw Road, Kin Building, Singapore

Sohen Studio

Address

Kin Building, 16 Shaw Road, #03-06

Singapore 367954

Email 

hello@sohen.sg 

or fill up this form

bottom of page